ФОП Карпіков Вадим Володимирович (надалі - Виконавець), з однієї сторони та

Фізична особа (надалі - Замовник), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання приготувати замовлений харчовий бокс (надалі – Food Box) в строки та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Виконавець відповідно до узгоджених Сторонами доручень готує на замовлення Замовника обраний ним Food Box.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язується якісно, на професійному рівні приготувати замовлений Замовником Food Box.

2.2. Для забезпечення належного виконання обов'язків, передбачених п.1 цього договору, Замовник повинен надати чітку інформацію про кількість та типи харчових боксів котрі замовляє, а також наявність у нього алергії на будь які харчові продукти.

2.3. Виконавець має право залучати до виконання умов цього Договору інших виконавців, поварів, заклади громадського харчування, на договірних засадах та укладати угоди щодо виконання даного договору з іншими особами.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за алергію чи харчове несприйняття організмом продуктів у випадку якщо Замовник не попередив про наявність такого несприйняття чи алергію при оформленні замовлення.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно забезпечувати Виконавця всім необхідним для виконання доручень, передбачених цим Договором, у тому числі інформацією щодо наявності алергії на будь-які продукти харчування.

3.2. Оплатити послуги Виконавця на суму та в строки, передбачені п.4 цього договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

4.1. За послуги, надані Виконавцем, Замовник сплачує винагороду в розмірі згідно обраного на сайті типу Food Box.

4.2. Замовник має право на повернення коштів у випадку якщо Виконавцем доставлено харчовий бокс згідно умов даного договору пізніше ніж через 2 години від запланованої години доставки харчового боксу.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення оплати і діє до моменту передачі Замовнику харчового боксу (Food Box).

5.2. Договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї сторони (надалі – Ініціатор) у випадку невиконання або неналежного виконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором, про що Ініціатор повинен повідомити іншу сторону шляхом відправлення письмового повідомлення із зазначенням допущеного порушення. У такому випадку Договір вважається розірваним після сплину трьох робочих днів з дати отримання стороною повідомлення від Ініціатора, за умови, що у цей строк допущене порушення не усунуто добровільно.

5.3. Договір може бути розірвано достроково в односторонньому порядку Виконавцем, у випадку несвоєчасної сплати Замовником замовлення.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Виконавець з повагою та відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації Замовника. Приймаючи ці Умови, Замовник дає згоду на збір, обробку та використання інформації про себе та себе та замовлення з метою отримання відповідних послуг.

6.2. Виконавець зобов'язується здійснювати збір персональних даних лише тих, котрі Замовник надає добровільно.

6.3. Виконавець зобов'язується не передавати отриманих від Замовника персональних даних третім особам та використовувати дані виключно з метою виконання умов даного договору.

6.4. Замовник зобов'язується надавати достовірні дані про себе.

6.5. Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність за збереження конфіденційності персональних даних отриманих через Інтернет у випадку, якщо вони отримані третіми особами незаконними методами без згоди на це Виконавця.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни, доповнення до цього Договору можуть вноситися виключно у письмовому вигляді.

7.2. Сторони погодили, що всі спори, які виникають в рамках дії даного Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні згоди – згідно з вимогами чинного законодавства України.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Або Reset password